Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Woops.pl, w dalszej części zwany „Administratorem”.
2. Użytkownikiem jest osoba, która korzysta ze strony internetowej Woops.pl prowadzonej przez
Administratora.
3. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane na podstawie:
1) niezbędności do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit.
b RODO) w celu:
a) składania zamówień i realizacji zakupów;
b) rejestracji konta Klienta (jedynie w przypadku wybrania w koszyku zakupowym opcji
„Zarejestruj się”);
2) obowiązku prawnego w związku z wykonaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z art. 6 ust. 1 lit.
b RODO) w celu realizacji zgłoszonych reklamacji;
3) zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażonej przez przekazanie danych za pośrednictwem
formularzy elektronicznych znajdujących się na stronie internetowej w celu przekazywania
informacji marketingowych;
4) prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu:
c) kontaktu – udzielenia informacji, gdzie uzasadnionym interesem jest opieka nad Klientem
oraz udzielanie odpowiedzi na zadane pytania;
d) dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, gdzie uzasadnionym interesem
Administratora jest możliwość dochodzenia i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami;
5) obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu wypełniania obowiązków wynikających z
przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości oraz obowiązków podatkowych.
4. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie
Administratora, m.in.: podmiotom świadczącym usługi kurierskie przy czym takie podmioty
przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego
poleceniami.
5. Ponadto dane osobowe mogą być udostępniane m. in.: podmiotom świadczącym usługi
ubezpieczeniowe, bankowe, serwisowania sprzętu, pocztowe, księgowe, prawnicze, poczty
elektronicznej oraz marketingowe.
6. Dane zebrane w celu rejestracji konta Klienta lub realizacji zakupów – składania zamówień, będą
przetwarzane przez okres realizacji zakupów i funkcjonowania konta. Dane osobowe będą
przetwarzane również przez okres umożliwiający rozpatrywanie reklamacji, w tym przechowywane
do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji
wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku dotyczącego przechowywania
dokumentów księgowych. Dane te obejmują: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu.
7. Dane zebrane w celu przekazywania informacji marketingowych będą przetwarzane przez okres
obowiązywania zgody. Dane te obejmują: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu.
8. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu administratora jeżeli zostanie do niego zgłoszony sprzeciw wobec tego typu
przetwarzania danych. W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę, dane
będą przechowywane do momentu jej wycofania.
9. Użytkownik ma prawo:
1) dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe.
Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz
uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych,
odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie
przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane
dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
2) do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym
pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej
wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
3) do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są
nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
4) do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już
podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania
(art. 17 RODO);
5) do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
(art. 18 RODO), gdy:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres
pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich
usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
c) administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane
dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu
stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne
wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
6) do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła
administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są
przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz
jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
7) do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie
uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym
wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie
uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób,
których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie
z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora,
administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21
RODO).
10. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować
się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego
prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie danych przetwarzanych na podstawie
obowiązku prawnego oraz wykonania umowy i podjęcia działań przed jej zawarciem, niezbędne
do zawarcia i realizacji umowy. Niepodanie danych niezbędnych do kontaktu, w tym wysyłki
informacji marketingowych, uniemożliwi kontakt oraz dostarczenie materiałów marketingowych
za pośrednictwem e-mail lub telefonu.
12. Jeżeli Użytkownik uzna, że Administrator naruszył swoim działaniem przepisy ochrony danych
osobowych, przysługuje mu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na takie
działanie Administratora.
13. Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze Strony Sklepu Użytkownik lub Kupujący
akceptuje, że w urządzeniu końcowym zostaną zainstalowane pliki cookies, które umożliwiają
Usługodawcy świadczenie usług.
14. Pliki „cookies” wykorzystywane są w następujących celach:
1) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony
internetowej, co bezpośrednio wpływa ulepszanie ich struktury i zawartości;
2) utrzymanie sesji użytkownika internetowej, dzięki której nie musi on na każdej podstronie
Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła lub wykonywać dodatkowych czynności, np:
ponownie dodanie produktu do koszyka;
3) ………………………………
15. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj
domyślnie dopuszcza przechowywanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym użytkownika.
Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa
umożliwia usunięcie plików „cookies”. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików
„cookies”. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki
internetowej.
16. Ograniczenia stosowania plików „cookies” mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w
Serwisie.
17. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego
urządzenia końcowego poprzez ustawienie odpowiednich ustawień (praw) dla tych plików w oknie
ustawień swojej przeglądarki internetowej.
18. Pozostawienie przez Użytkownika niezmienionych ustawień oprogramowania zainstalowanego na
urządzeniu końcowym oznacza wyrażenie zgody na zamieszczanie plików tekstowych typu
„cookies” na urządzeniu użytkownika.